நோக்கர்
இது நோக்கர் குழுமத்திற்கான வாணியின் வெளியீடு
உரலி: அல்லது
சோதி அழி    © Neechalkaran | Home | Wikiconverter | Ottran | Nokkar | Sulaku | Donate