சுளகு
சொல்லாய்வுக் கருவி. இது வாணியின் வெளியீடு

மொத்தம் ஓரெழுத்து ஈரெழுத்து பரம்பல் சொல் அடிச்சொல் அகரவரிசை அழி    
© Neechalkaran | Home | Wikiconverter | Ottran | Nokkar | Sulaku | Donate