பாவாச்சி
பாடலாசிரியர்/கவிஞர்களுக்கான தேடல் கருவி

பாடல் ஒப்பீடு


விரும்பும் மெட்டினைக் கொடுத்து ஒப்பிட்டுப் பாட்டெழுதுக
அசைக் குறிகள் (Prosodic unit)
அசைக் குறிகள் (Prosodic unit)
* பச்சை எழுத்து: ஓசை பொருத்தமானவை
* சிவப்பு எழுத்து: ஓசை பொருத்தமல்லாதவை
* பச்சைக் கோடு: அசை பொருத்தமானவை
* சிவப்புக் கோடு: அசை பொருத்தமல்லாதவை
* சிறந்த பலனுக்கு உச்சரிப்பிற்கு ஏற்ற வரிகளை இடவும்.

சந்தத் தேடல்


உதாரணம்: தேவதை போல் ஒரு பெண்ணிங்கு


சொல் தேடல்


தொடர் நீளம்:


ஒலித் தேடல்

எதுகை, மோனை போன்ற ஒலிநயத் தேடல்

© Neechalkaran | Home | Oovan | Nokkar | Sulaku | Kolasurabhi |Sponsored by Cloudsindia