சுளகு
சொல்லாய்வுக் கருவி. இது வாணியின் வெளியீடு. உதவிக்குறிப்பு

   
© Neechalkaran | Home | Oovan | Sulaku | Kolasurabhi |Sponsored by Cloudsindia